10/2008/QĐ – UBND

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH, Phạm Thế Dũng Theo UBND TỈNH GIA LAI -

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước của tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI CHO CÔNG TÁC THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ  TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH GIA LAI

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 104/2007/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 30 tháng 08 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước. 

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính – Văn hóa Thông tin tại Tờ trình số 1572/TTLS-STC-SVHTT ngày 11/12/2007,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách của tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Các Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hoá Thông tin; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác