1020/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc lập dự án xây dựng mái che các hiện vật ngoài trời tại Khu di tích Điện Biên Phủ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong đợt làm việc tại tỉnh Điện Biên từ ngày 6 đến ngày 7 năm 2009, ngày 21 tháng 5 năm 2009 Cục Di sản văn hóa đã có công văn số 363/BVHTTDL-DSVH đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên lập dự án xây dựng mái che các hiện vật hiện nay đang để ngoài trời như: xe tăng, pháo, ổ đại liên tại Trung tâm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của quận đội Pháp (hầm Đờ Cát) và những hiện vật khác tại Khu di tích Điện Biên Phủ để kéo dài tuổi thọ của hiện vật.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa nhận được dự án nêu trên. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tập Dự án xây dựng mái che các hiện vật trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định. Để việc triển khai dự án bảo đảm yêu cầu về chuyên môn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gian Cục Di sản văn hóa khảo sát thực tế tại di tích để cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh thống nhất định hướng, nội dung cơ bản của dự án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

 - Sở VHTTDL Điện Biên;

- Ban QLDA Điện Biên Phủ;

 - Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT. 9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác