1023 /TB – BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Ngày 27 tháng 3 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Sau khi nghe Giám đốc - Trưởng Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia báo cáo tiến độ thực hiện và ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh - Trưởng Ban Chỉ đạo dự án thành phần kết luận:

1. Giao Bảo tàng Lịch sử quốc gia:

- Tiếp tục thương thảo điều chỉnh hạ giá thành gói thầu tư vấn nước ngoài “Thiết kế trưng bày, thiết kế hệ thống kỹ thuật, mỹ thuật Bảo tàng Lịch sử quốc gia” từ 5 %  - 10%  để đảm bảo tiết kiệm kinh phí;

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề cương tổng thể sưu tầm tài liệu, hiện vật phục vụ trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia, thông qua Hội đồng Khoa học về nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt làm cơ sở triển khai kế hoạch sưu tầm hàng năm. Trong kinh phí sự nghiệp của Bảo tàng năm 2012 và những năm tiếp theo cân đối nguồn kinh phí từ 2-4 tỉ đồng từ việc tiết kiệm trong chi phí hoạt động của Bảo tàng để sưu tầm hiện vật phục vụ trưng bày của Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Tăng cường các cuộc khai quật cấp quốc gia để sưu tầm tài liệu, hiện vật phục vụ trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

- Phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo cán bộ cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia bằng nhiều phương thức khác nhau ở trong và ngoài nước;

- Sắp xếp, mở rộng các dịch vụ văn hóa phục vụ khách tham quan bảo tàng, tuy nhiên cần lưu ý đến bảo vệ cảnh quản, môi trường và không gian văn hóa của bảo tàng;

- Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh, hoạt động của Bảo tàng Lịch sử quốc gia; phối hợp chặt chẽ với Vụ Lữ hành và các công ty du lịch lữ hành đẩy mạnh công tác thu hút khách tham quan bảo tàng;

- Thực hiện chỉnh lý, cải tạo, nâng cấp phần trưng bày lịch sử cận hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách tham quan và đáp ứng các nhiệm vụ chính trị, khoa học của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

2. Giao Cục Di sản văn hóa: nghiên cứu, đề xuất Lãnh đạo Bộ về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn về sưu tầm; khai quật khảo cổ và việc chuyển giao hiện vật khai quật cho bảo tàng quốc gia.

3. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính:

- Kiểm tra, rà soát, thẩm định trình Bộ trưởng xem xét quyết định gói thầu tư vấn nước ngoài “Thiết kế trưng bày, thiết kế hệ thống kỹ thuật, mỹ thuật Bảo tàng Lịch sử quốc gia”;

- Thẩm định trình Bộ trưởng xem xét Đề án xây dựng nhà chờ và khu dịch vụ phục vụ khách tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia khi Bảo tàng trình phương án cụ thể.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                       

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;                                               

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

- Các thành viên BCĐ Dự án thành phần;

- Cục Di sản văn hoá;

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

- Lưu: VT, VP (THTT), TTH. 20. 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác