1023/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trong ngành văn hóa nghệ thuật’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2010 ;

Căn cứ vào thực trạng đào tạo sau đại học tại các cơ sở đào tạo ngành văn hóa nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trong ngành văn hóa nghệ thuật".

Thời gian thực hiện tổ chức Hội thảo (Tháng 5 năm 2010),

Địa điểm tổ chức Hội thảo tại Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT (để báo cáo)

-Lưu: VT- ĐT (2), TL, 12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác