1024/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn Nhà hát quốc gia Bắc Hy Lạp vào biểu diễn

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Hy Lạp tại Việt Nam đón đoàn nghệ thuật Nhà hát quốc gia Bắc Hy Lạp (gồm 06 người) sang Việt Nam biểu diễn vở kịch “Lời xin lỗi của Socrates” trong khuôn khố các hoạt động văn hóa nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hy Lạp.
Thòi gian và địa điểm: ngày 25/3/2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
-Phía Cộng hòa Hy Lạp chịu chi phí cho đoàn bao gồm: hành trình quôc tế, cước phí đạo cụ, visa, bảo hiếm, ăn, ở, đi lại nội địa và các chi phí cá nhân khác có liên quan.
-Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu chi phí: lễ tân, in ấn giấy mời, tuyên truyền quảng bá, phiên dịch, chi phí thuê địa điểm tổ chức chương trình và trang thiêt bị kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, thù lao bồi dưỡng làm việc ngoài giờ cho cán bộ Trung tâm theo quy định hiện hành của Nhà nước và các chi phí khác liên quan đến tổ chức biểu diễn (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2016 của Trung tâm Tổ chức biếu diễn).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biêu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, Giám đốc Ban quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và Thứ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NCT (08).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác