1025/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1025/BVHTTDL-DSVH ngày 29 tháng 3 năm 2013 Về việc chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Phúc đáp công văn số 4930/UBND-VX1 ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tập hợp tư liệu lịch sử, khoa học để lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt cho các di tích sau:

1. Khu di tích lịch sử nhà Trần, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Về thành phần và thể thức hồ sơ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử-văn hoá và danh lam thắng cảnh.

Hồ sơ di tích gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Di sản văn hoá) trước ngày 30/6/2013.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

- TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL Hải Phòng;

-Lưu: VT, DSVH, NĐD.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác