1025/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kịch bản tổng thể các hoạt động “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam”

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1025/QĐ-BVHTTDL NGÀY 17 THÁNG 03 NĂM 2009 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KỊCH BẢN TỔNG THỂ CÁC HOẠT ĐỘNG “NGÀY VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết đinh số 1668/QĐ-TTG ngày 17  tháng 11  năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về  "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam";

Căn cứ Quyết định số 5248/QĐ-BVHTTDL ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt chương trình khung các hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam";

Căn cứ Quyết định số 5338/QĐ-BVHTTDL ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt kế hoạch thực hiện "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam" năm 2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và Trưởng Ban Tổ chức điều hành "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam",

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kịch bản tổng thể các hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam’’ năm 2009 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định này)

 Điều 2. Ban Tổ chức điều hành các hoạt động "Ngày Văn hoá các dân tộc Việc Nam’’ năm 2009 chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung đã được phê duyệt của kịch bản tổng thể.

Các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan  chịu trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được phân công trong kịch bản tổng thể và phối hợp với Ban Tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động chung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức điều hành Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác