1025/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép Công ty cổ phần Ánh sao Prodution thực hiện, sản xuất bộ phim “Sám hối”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật số 31/2009/QH12 ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Công ty cổ phần Ánh sao Produoction phối hợp với Cục A87 (Bộ Công an) mời nhà biên kịch, đạo diễn Perumal Petter Ramasamy quốc tịch Ấn Độ vào Việt Nam thực hiện sản xuất bộ phim “Sám hối” theo đúng nội dung kịch bản đã được Cục Điện ảnh phê duyệt (Giám định kịch bản số 303/ĐA- NT ngày 08/6/2015; số 566/ĐA-NT ngày 12/8/2015; số 134/ĐA-NT ngày 16/3/2016 và 139/ĐA-VP ngày 18/3/2016).
Địa điểm: Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, cần Thơ và các tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tầu, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, cần Thơ, Nghệ An, Ninh Binh, Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Thái Bình.
Thời gian: Từ ngày 21/3/2016 đến ngày 31/12/2016.
Kinh phí: Công ty cổ phần Ánh sao Produoction chịu mọi chi phí.
Điều 2. Mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng và sản phẩm phim chỉ được xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi các cơ quan chức năng cấp phép; phim được phát hành khi có giấy phép phổ biến và phát hành do Cục Điện ảnh cấp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Công ty Cổ phần Ánh sao Produoction và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Bộ Công an (A72; A87);
- Sở VHTTDL tỉnh/Thành phố như Điều 1;
- Sở Ngoại vụ tnh/Thành phố như Điều 1;
- Lưu: VT, HTQT, ĐHT(15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác