1026/QĐ- BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1026/QĐ- BVHTTDL ngày 14 tháng 03 năm 2013 Về việc Dự án Phát triển Du lịch bền vững GMS đón chuyên gia nước ngoài.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển Du lịch bền vững GMS,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Dự án phát triển du lịch bền vững GMS đón chuyên gia Mann Anthony Faud John (quốc tịch Anh, thuộc Công ty TNHH GHD Pty Australia) sang Việt Nam tham gia quá trình chuẩn bị cho giai đoạn khởi động Dự án hỗ trợ kỹ thuật “ Chuẩn bị Dự án hạ tầng du lịch Tiểu vùng sông Mê Kông phục vụ phát triển toàn diện”.

- Thời gian: Từ 23/3/2013 đến 23/3/2014.

- Địa điểm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Tây Ninh, Hà Tĩnh, Điện Biên, Lào Cai.

Điều 2. Về kinh phí: Công ty TNHH GHD Pty Australia chịu trách nhiệm về kinh phí đón chuyên gia.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển Du lịch bền vững GMS và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL; Hà Nội, TPHCM, Kiên Giang,

Tây Ninh, Hà Tĩnh, Điện Biên, Lào Cai;

-Lưu: VT, HTQT, TQA (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác