1026/QĐ-BVHTTDL

KT Bộ Trưởng, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Soạn thảo Đề án về công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các ngành, các tổ chức xã hội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ văn bản số 10788-CV/VPTW ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Trung ương Đảng về thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về việc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đề án đánh giá hiệu quả việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày truyền thống của các ban, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội trong thời gian vừa qua; nghiên cứu, xây dựng, đề xuất tiêu chí, quy trình cấp có thẩm quyền... xét và ra quyết định công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các ngành, các tổ chức xã hội;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung bà Phạm Thị Hải Yến, Phó Trưởng phòng Tài vụ Kế toán, Văn phòng Bộ là thành viên Tổ giúp việc Ban Soạn thảo Đề án về công nhận ngày truyền thống ngày kỷ niệm của các ngành các tổ chức xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, các cơ quan liên quan và bà Phạm Thị Hải Yến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, ban, ngành có liên quan;

- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;

- Lưu VT. VT (HCTC), TL. 30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác