1028/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc tổ chức Liên hoan. Múa không chuyên toàn quốc năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LIÊN HOAN

MÚA KHÔNG CHUYÊN TOÀN QUỐC NĂM 2009

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

- Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam,

- Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Cục Văn hoá cơ sở, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam và các địa phương tổ chức Liên hoan Múa không chuyên toàn quốc năm 2009 từ ngày 26 đến 88/8/2009 tại Hà Nội.

Điều 2: Kinh phí tổ chức Liên hoan:

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2009 của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2009 của Cục Văn hóa cơ sở.

- Kinh phí của các địa phương tham gia Liên hoan.

- Kinh phí của các đơn vị có liên quan tham gia Liên hoan.

Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính. Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác