102/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về "Quốc phục", "Quốc hoa", "Quốc tửu Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 482/TB-VP ngày 21/12/2010 của Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp giao ban tuần (tuần 52, ngày 20/12/2010);

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về "Quốc phục", "Quốc hoa", Quốc tửu Việt Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về quốc phục", quốc hoa", "Quốc tửu gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Tô Văn Động, Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;

3. Ông Phạm Văn Thuỷ, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban;

4. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;

5. Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,Tài chính Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

6. Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

7. Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

8. Ông Trần Đăng Khoa, Tổng Biên tập Báo Văn hoá Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

9. Ông Mai Linh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

10. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên;

11. Bà Nguyễn Thị Minh Khai, Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam - Uỷ viên,

12. Ông Nguyễn Trung Nhật, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

13. Ông Vương Duy Bảo, Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

14. Ông Hoàng Minh Thái, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên,

15. Ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Uỷ viên;

16. Mời lãnh đạo Hiệp hội Bia-rượu-nước giải khát Việt Nam - Uỷ viên;

17. Mời lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam - Uỷ viên;

18. Mời lãnh đạo Hiệp hội Thời trang Việt Nam - Uỷ viên.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về “Quốc phục", “Quốc hoa", "Quốc tửu Việt Nam thành công, đúng quy định của Nhà nước và kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi kết thúc chương trình.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách niệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 1,4;;

- Lãnh đạo Bộ VHTTDL;

-Lưu: VT, TL, VHNT, TH.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác