1032/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị lập Quy hoạch “Đền Hùng- công viên văn hóa tâm linh về với cội nguồn dân tộc’’

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1728/VPCP-ĐP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lập quy hoạch Khu di tích lịch sử Đền Hùng trở thành đền Hùng - công viên văn hóa tâm linh về với cội nguồn dân tộc" gắn với quy hoạch xây dựng thành phố Việt Trì trở thành "thành phố lễ hội về cội nguồn dân tộc Việt Nam". Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Ngày 30 tháng 3 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định số 48/2004/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 với phạm vi quỵ hoạch lên tới trên 1000ha. Đến nay, thời hạn thực hiện Quy hoạch trên chưa kết thúc, nhiều nội dung công việc còn chưa được triển khai hoặc đang triển khai dở dang như việc xây dựng trục hành lễ, nhà triển lãm chuyên đề (Bảo tàng Hùng Vương), khu nhà ban quản lý đón tiếp, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể…Mặt khác, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng chưa làm rõ được Quy hoạch "Đền Hùng - công viên văn hóa tâm linh về với cội nguồn dân tộc" sẽ có những điểm khác biệt gì so với Quy hoạch được phê duyệt năm 2004.

Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thấy rằng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cần tập trung thực hiện các nội dung, công việc còn lại của Quy hoạch phát triển khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đánh giá các nội dung công việc đã triển khai thực hiện Quy hoạch đến thời điểm hiện nay và dự bảo khả năng hoàn thành đến năm 2015, làm căn cứ để đề xuất việc xây dựng mới để thay thế hoặc điều chỉnh Quy hoạch đã được phê duyệt năm 2004.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng Chính phủ tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Bộ KHĐT;

- Bộ TC;

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác