1032/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ Khu vực Đông Nam Bộ mở rộng năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2016;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, các địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ khu vực Đông Nam Bộ mở rộng năm 2016
- Thời gian: Tháng 5 năm 2016
- Địa điểm: Tỉnh Bình Dương.
Điều 2. Kinh phí tổ chức trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2016 và các đơn vị phối hợp tổ chức.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- UBND các tỉnh, thành phối hợp tổ chức;
- Lưu: VT, VHCS, LH.25.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác