1033/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Báo cáo KTKT tu bổ, phục hồi chùa Hương Nghiêm thuộc di tích đền thờ Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 329/SVHTTDL -DSVH ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, phục hồi chùa tương Nghiêm thuộc di tích đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo hồ sơ đã chỉnh sửa theo hướng dẫn của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 70/DSVH-DT ngày 11 tháng 02 năm 2011). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên, gồm các hạng mục: tu bổ và phục hồi Tiền đường và Hậu cung (vì bị sập đổ tối ngày 16 tháng 5 năm 2009 và đã được hạ giải toàn bộ). Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cần phối hợp với Chủ đầu tư và nhà chùa cần tiếp tục đánh giá các cấu kiện kiến trúc hiện còn để thực hiện tu bổ trên nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc (Ưu tiên các phương án tu bổ nối, vá, thay cốt, ốp mang…, hạn chế thay mới cấu kiện).

- Đối với các cấu kiện không còn khả năng sử dụng, nhưng có chạm khác hoặc chữ chỉ định niên đại thì cần có phương án gắn chắp, làm mẫu phục hồi (ốp mang hoa văn xà, kẻ, ốp lòng thượng lương, phục hồi hoa văn theo mẫu cũ).

- Bổ sung phương án bao che di tích trong quá trình thi công.

- Căn cứ pháp lý cần bổ sung Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cần hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên và phê duyệt theo quy định hiện hành, đồng thời, có phương án tuyên truyền nội dung tu bổ di tích và cử cán bộ thường xuyên giám sát trong quá trình thi công nhằm đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác