1035/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v nghệ sỹ piano Emmanuelle Swiercz (Pháp) biểu diễn tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Ban tổ chức Liên hoan piano quốc te Jacobins, Pháp tổ chức chương trình biểu diễn của nghệ sỹ piano Emmanuelle Swiercz, quốc tịch Pháp tại Hà Nội.
Thời gian: Ngày 11 tháng 5 năm 2016
Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội
Điều 2. Về kinh phí:
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm tổ chức chương trình, chi phí thuê địa điểm, đàn piano, lễ tân, in giấy mời; chi thù lao phục vụ luyện tập và biểu diễn cho cán bộ Trung tâm được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước và các chi phí khác liên quan đến công tác tổ chức biểu diễn.
- Phía bạn chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại, visa, bảo hiểm và các chi phí liên quan cho nghệ sỹ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chiu trách nhiêm thi hành Quyết đinh này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c;
- TTơng Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, DThuy (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác