1039 /QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1039 /QĐ-BVHTTDL, ngày 14 tháng 03 năm 2013 Về việc tổ chức triển lãm nghệ thuật tranh áp-phích Phần Lan

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Ban Giám đốc Thư viện quốc gia và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Thư viện quốc gia Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tổ chức triển lãm nghệ thuật tranh áp-phích Phần Lan với tiêu đề “100 năm -100 áp phích’’ từ ngày 18-24/3/2013 tại Thư viện quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Điều 1. Về kinh phí:

- Thư viện quốc gia Việt Nam hỗ trợ địa điểm cho triển lãm và chi công tác lễ tân, khánh tiết và tuyên truyền cho sự kiện từ ngân sách hoạt động sự nghiệp năm 2013 của đơn vị.

- Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam chịu các chi phí liên quan khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên

-Lưu: VT, HTQT, TLH (11).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác