1040/BVHTTDL-DSVH

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận Tờ trình số 146/TTr-SVHTTDL ngày 15/3/2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi về việc xem xét thỏa thuận Dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Sa Huỳnh. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Khu di tích khảo cổ Sa Huỳnh có giá trị đặc biệt về văn hóa và khoa học nhưng trong những năm qua chưa được đầu tư tổng thể để bảo tồn, phát huy giá trị. Di tích khảo cổ Sa Huỳnh gồm nhiều địa điểm khảo cổ phân bố trên phạm vi rộng và có tính chất đặc thù riêng. Việc bảo tồn di tích khảo cổ là việc chứng ta còn thiếu kinh nghiệm và là việc rất phức tạp, cho nên việc xây dựng dự án gặp nhiều khó khăn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những nỗ lực của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi về việc nghiên cứu, xây dựng dự án về di tích Sa Huỳnh trong thời gian qua. Để dự án được triển khai đáp ứng các nguyên tắc bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số ý kiến về nội dung dự án như sau:

- Thống nhất tên dự án là: "Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích khảo cổ Sa Huỳnh (Địa điểm Phú Khương, Gò Ma Vương…)" .

- Cần đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng và giá trị của di tích; nêu rõ số lượng, quy mô, tính chất các điểm di tích đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng, từ đó thiết lập mặt bằng tổng thể phân bố di tích.

-Xây dựng phương án bảo vệ, gia cố các di tích để chống xuống cấp, ngăn chặn các hành vi vi phạm di tích.

- Lựa chọn một điểm di tích tiêu biểu để bảo quản, tu bổ và trưng bày tại chỗ. Trên cơ sở đó đề xuất việc trưng bày, giới thiệu hiện vật đã khai quật được theo phương án: trưng bày gắn với địa điểm khai quật khảo cổ nêu trên trên cơ sở phân tích các mặt: hiện trạng, giá trị, mật độ phân bố các điểm di tích xung quanh, những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên, giao thông, chiếu sang, thoát nước, tổ chức khai thác...

- Xây dựng phương án bảo vệ địa hình tự nhiên, môi trường cảnh quan của di tích.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng để kết nối các điểm di tích, phục vụ tham quan di tích.

Bên cạnh những nội dung trên, dự án cần quan tâm nghiên cứu giám sát và khai quật khảo cổ, kết hợp xây dựng kế hoạch và kinh phí cắm mốc bảo vệ di tích, dựng bia biển giới thiệu các điểm di tích. Còn tại khu vực dự kiến xây dựng Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh trước đây, có thể xây dựng nhà làm việc của Ban quản lý di tích, kết hợp kho hiện vật, đón tiếp và dịch vụ.

Về kinh phí đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí trong năm 2009 và năm 2010, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giữ lại và triển khai sau khi dự án được phê duyệt.

Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tạo điều kiện và chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chỉnh sửa dự án, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thỏa thuận vào tháng 5/2010./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Sở VHTTDL Quảng Ngãi

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.08

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác