1040/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố;
- Các Bảo tàng trực thuộc Bộ, ngành ở Trung ương.
 
Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 công nhận 12 bảo vật quốc gia, nâng tổng số bảo vật quốc gia trong cả nước được công nhận là 79 hiện vật, nhóm hiện vật. Các bảo vật quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận gồm nhiều loại hình với các, chất liệu khác nhau và hiện đang được lưu giữ ở nhiều địa phương, với điều kiện bảo vệ, bảo quản cũng khác nhau. Nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn và phát huy giá trị của các bảo vật quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch các tỉnh/thành phố, các Bảo tàng trực thuộc Bộ, ngành ở Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc đang quản lý bảo vật quốc gia, khẩn trương triển khai các biện pháp sau:
1. Lập phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối với từng bảo vật quốc gia:
- Đối với bảo vật quốc gia hiện nay còn đang được lưu giữ tại các di tích (như: chuông, bia đá, tượng...) cần có cơ chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan văn hóa, công an và chính quyền sở tại trong việc bảo vệ, phân công người chịu trách nhiệm chính, không giao khoán cho cá nhân trực tiếp trông coi di tích.
- Cải tạo, nâng cấp kho tàng, các kho bảo quản hiện vật nói chung và các kho bảo quản bảo vật quốc gia nói riêng.
- Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại các nơi lưu giữ bảo vật quốc gia.
2. Nghiên cứu, triển khai việc bảo quản đặc biệt định, kỳ theo chất liệu đối với từng bảo vật quốc gia.
3. Xây dựng chương trình, quảng bá giá trị của bảo vật quốc gia gắn với việc tuyên truyền bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
4. Tạo điều kiện về mặt kinh phí cho các hoạt động bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia.
5. Có chế độ báo cáo về tình, trạng kỹ thuật của bảo vật quốc gia vào ngày 30 tháng 9 hằng năm, gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thông qua Cục Di sản văn hóa).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố, các Bảo tàng trực thuộc Bộ, ngành ở Trung ương triển khai thực hiện công việc nêu trên trong tháng 04 năm 2015./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên (nơi có bảo vật quốc gia);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, TTH.30.
 
Danh sách các tỉnh/thành và các đơn vị - nơi có bảo vật quốc gia:
 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nam Định
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
5. Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng
6. Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam
7. UBND thành phố Hà Nội
8. Sở VHTTDL thành phố Hà Nội
9. UBND tỉnh Hải Dương
10. Sở VHTTDL Hải Dương
11. UBND tỉnh Lạng Sơn
12. Sở VHTTDL Lạng Sơn
13. UBND tỉnh Quảng Nam
14. Sở VHTTDL Quảng Nam
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác