1042/QĐ-TTG

THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, thể thao và du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Pa-le-xtin

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại văn bản số 938/TTr-BNG-TACP-m ngày 18 tháng 6 năm 2010,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, thể thao và du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Pa-le-xtin được ký tại Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010 (dưới đây viết tắt là Hiệp định)

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt, thông báo hiệu lực của Hiệp định cho phía Pa-le-xtin và công bố, lưu chiểu Hiệp định trên theo quy định hiện hành

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác