1043/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt Dự án thành phần thuộc “ Chương trình chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và liên hiệp quốc’’

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC

 “ CHƯƠNG TRÌNH CHUNG HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ LIÊN HIỆP QUỐC’’

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định sổ 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức,

Căn cứ công văn số 323/TTg-QHQT ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án ô về bình đẳng giới do các tổ chức Liên hiệp quốc tài trợ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYÊT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án thành phần 2 có mã số VNM0014 thuộc "Chương trình chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản Dự án, Vụ Gia đình là cơ quan chủ Dự án thành phần.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Dự án thành phần 2 - mã số VNM0014 thuộc kinh phí của "Chương trình chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hiệp quốc về bình đẳng giới" - mã số VNM7G31A thuộc CTQG 7 hợp tác giữa Việt Nam và UNFPA.

Vụ Gia đình chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án theo nội dung đã phê duyệt tại Điều 1, đúng cam kết với nhà tài trợ và các quy định hiện hành của Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác