1043/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức viết lời bình và dẫn chương trình trong các sự kiện văn hoá nghệ thuật, lễ hội, chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức viết lời bình và dẫn chương trình trong các sự kiện văn hoá nghệ thuật, lễ hội, chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị” từ ngày 05 đến ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại Thủ đô Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c;
- TTơng Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD (02), KN.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác