1044/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam’’ lần thứ II

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC “NGÀY HỘI GIA ĐÌNH VIỆT NAM’’ LẦN THỨ II

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ theo Kế hoạch công tác gia đình năm 2009 đã được Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại tờ trình số: 10/TTr-GĐ của Vụ Gia đình ngày 12/01/2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Vụ Gia đình và các đơn vị có liên quan tổ chức "Ngày hội gia đình Việt Nam’’ lần thứ II, từ ngày 25 đến ngày 29/6/2009, tại Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam (Số 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội).

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

Nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2009 của Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam.

- Kinh phí từ các đơn vị tham gia hoạt động.

- Hội chợ lấy thu bù chi.

- Vận động tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và các đơn ví tham gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác