1047/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Nguyễn Ngọc Thiện; Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Hội nghị giao lưu gặp mặt, các văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số và Hội thảo giải pháp trong sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 01 năm 2016, Kế hoạch số 489/KH-BVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị giao lưu gặp mặt, các văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số và Hội thảo giải pháp trong sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc năm 2016.
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị giao lưu gặp mặt, các văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số và Hội thảo giải pháp trong sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc năm 2016 gồm các thành viên có tên sau:
1. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Trưởng Ban;
2. Bà Trần Thị Bích Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Phó Trưởng ban;
3. Ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc BQL khu Làng các dân tộc - Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ủy viên;
5. Bà Nguyễn Thị Tú Hương, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên;
6. Bà Hoàng Thị Lan, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc - Ủy viên;
7. Bà Lê Thị Thúy Hằng, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc - Ủy viên;
8. Bà Hoàng Thị Vân, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc - Ủy viên.
Điều 2. Kinh phí trích trong kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016 cấp qua Văn phòng Bộ theo dự toán được duyệt.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Ngọc Thiện;
- Lưu: VT, VHDT, HL20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác