1048/BVHTTDL-VP

Công văn Số: 1048/BVHTTDL-VP ngày 29 tháng 3 năm 2013 Về việc phát hành cuốn sách “Hỏi, đáp pháp luật về di sản văn hoá”.

Kính gửi: Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nhằm phục vụ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý, nghiệp vụ ngành văn hoá, thể thao và du lịch nắm vững các quy định của pháp luật về di sản văn hoá và áp dụng trong thực tế giải quyết công việc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch biên soạn cuốn sách “Hỏi, đáp pháp luật về di sản văn hoá”.

Để cuốn sách “Hỏi, đáp pháp luật về di sản văn hoá” được phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý, nghiệp vụ ngành văn hoá, thể thao và du lịch, đề nghị Lãnh đạo các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát hành đến các đơn vị mình. Cụ thể:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 20 cuốn;

- Mỗi phòng Văn hoá-Thông tin: 03 cuốn;

- Mỗi xã, phường, thị trấn: 02 cuốn.

Trân trọng cảm ơn!

(Mọi thông tin chi tiết liên hệ Đồng chí Đoàn Văn Biên, Văn phòng Bộ VHTTDL, DĐ 0912806973, CQ (04) 39439915)./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Vụ PC, Cục DSVH, VP;

-Lưu: VT, VP (HCTC), TTH (70).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác