1048/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1048/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2013 Về việc tổ chức các cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền với chủ đề: Văn hóa giao thông; Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014); Kỷ niệm 55 năm đường Trường Sơn (5/1959-5/2014).

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền với chủ đề: Văn hóa giao thông; Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014); Kỷ niệm 55 năm đường Trường Sơn (5/1959-5/2014).

Điều 2.  Thành lập Ban tổ chức, Ban Thư ký cuộc thi sáng tác tranh cổ động, gồm các ông/bà có tên sau:

Ban tổ chức

1. Ông Phạm Văn Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở-Trưởng Ban Tổ chức;

2. Ông Ngô Hoài Chung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở-Phó Trưởng ban;

3. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

4. Bà Trần Thị Bích Huyền, Kế toán trưởng-Trưởng Phòng Kế toán, Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

5. Bà Ninh Thị Thu Hương, Trưởng Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Công Quang, Phó Trưởng phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở-Ủy viên.

Ban Thư ký:

1. Ông Bùi Hùng Thanh, Chuyên viên Phòng QCTT, Cục Văn hóa cơ sở;

2. Ông Dư Ngọc Bình, Chuyên viên Phòng QCTT, Cục Văn hóa cơ sở;

Ban Tổ chức và Ban Thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động và giải thưởng trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, VHCS (02), HT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác