104/BVHTTDL-VHDT

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Lùi thời gian Tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát then Đàn tính toàn quốc lần thứ IV.

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn,

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có nghệ thuật Hát then, Đàn tính.

 

Theo định kỳ 2 năm một lần, Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ III, năm 2009 đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại tỉnh Bắc Kạn. Tại Lễ bế mạc Liên hoan, tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự nhận cờ đăng cai và tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV, năm 2011 tại tỉnh Lạng Sơn.

Tuy nhiên, ngày 22 tháng 7 năm 2010, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 45- CTITW về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, trong đó yêu cầu giảm tần suất, quy mô, cấp độ các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ, Tại Hội nghị đánh giá công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2010, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2277/TB-BVHTTDL, ngày 02 tháng 7 năm 2010; theo đó, giao cho các cơ quan tham mưu hướng dẫn các địa phương tổ chức các Festival văn hoá du lịch, các lễ hội văn hoá, thể thao và du lịch, ngày hội văn hoá các dân tộc vùng, miền đảm bảo quy mô, tần suất từ 4-5 năm/lần, tránh phô trương, lãng phí, hiệu quả xã hội thấp.

Vì vậy, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị và thông báo tới Uỷ ban nhân dân, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh, thành phố có nghệ thuật Hát then, đàn tính sẽ lùi thời gian tổ chức Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính toàn quốc lần thứ IV đến năm 2013 (tần suất 04 năm/1lần), đảm bảo hiệu quả, ý nghĩa, thiết thực và tiết kiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c)

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để b/c);

- Sở VHTT&DL tỉnh Lạng  Sơn;

- Sở VHTT&DL các tỉnh có Hát then, Đàn tính;

- Lưu: VT,VHDT. Hg (50).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác