1050/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1050/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2013 Về việc tổ chức triển lãm Tranh Đồ họa Việt Nam 2013 tại Pháp.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Căn cứ Quyết định số 5078/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hạch công tác năm 2013;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức triển lãm Tranh Đồ họa Việt Nam 2013 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, thời gian từ 27/4 đến 15/5/2013.

Điều 2.  Về kinh phí tổ chức triển lãm:

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2013 cho các chi phí: Chuẩn bị tác phẩm; in giấy mời; in ấn pano; cước phí vận chuyển tác phẩm đi và về; trưng bày triển lãm; cocktail khai mạc; vé máy bay đi về và công tác phí cho đoàn cán bộ của Cục.

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp năm 2013 cho các chi phí: Chuẩn bị mặt bằng triển lãm; tổ chức lễ khai mạc; gửi giấy mời, tuyên truyền cho triển lãm; lễ tân đón tiếp, nhân công hỗ trợ trưng bày và trang trí ngoại thất triển lãm.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 779/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển lãm Tranh đồ họa Việt Nam 2013 tại Pháp.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác