1052/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt kịch bản Lễ khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng gắn với Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII-2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 ;

Căn cứ Đề án số 130/ĐA-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010;

Xét đề nghị của trưởng tiểu ban Chuyên môn-Ban tổ chức lễ giỗ tổ hùng Vương hội đền hùng năm 2010 và cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kịch bản Lễ khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng gắn với Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII-2010:

+ Chủ đề: "Linh thiêng đất Tổ Hùng Vương’’

+ Thời gian: Từ 20h00 đến 21h30 ngày 14 tháng 4 năm 2010 (ngày 01 tháng Ba năm Canh Dần).

+ Địa điểm: Tại sân khấu trung tâm Lễ hội khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

+Chỉ đạo nội dung: Bộ văn hóa,Thể thao và Du lịch - UBND tỉnh Phú Thọ.

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

+ Đơn vị phối hợp: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở.

+ Tác giả kịch bản văn học: NSND. Phạm Thị Thành.

+ Tác giả kịch bản sân khẩn: NSƯT. Vũ Hải

+ Tổng đạo diễn: NSND. Lê Hùng - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Việt Nam.

+ Phó Tổng đạo diễn: NSND. Lê Ngọc Cường và NSƯT, vũ Hải.

+ Thời gian hoàn thành: 15/3/2010.

+ Thời gian tập luyện: Từ 20/3/2010.

+ Sơ duyệt: 12/4/2010.

+ Tổng duyệt: 13/4/2010.

Điều 2. Các đơn vị được giao thực hiện theo kịch bản lập dự toán gửi về đơn vị chủ trì để tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức.

Kinh phí tổ chức hoạt động trên lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Tiểu ban Nội dung - Ban Tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

- UBND tỉnh Phú Thọ;

-Lưu: VT- NTBD; Thg, 15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác