1055/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức biểu diễn chương trình "Hòa nhạc VNSO"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Gian hưởng Việt Nam tổ chức biểu diễn chương trình "Hòa nhạc VNSO" với sự tham gia của chỉ huy người Đức Reinhart Seahafer.

Thời gian: 20h ngày 08 và 09 tháng 4 năm 2011.

Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

Phía Bạn chi vé máy bay quốc tế, khách sạn, thù lao biểu diễn cho chỉ huy người Đức.

- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chi địa điểm biểu diễn, vận chuyển nhạc cụ, in ấn, quảng cáo, thù lao cho diễn viên dàn nhạc, chi phí vi sa cho chỉ huy dàn nhạc, lễ tân đón tiếp (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp 2011 của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam do Bộ cấp).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm tin hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT,NQA (7).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác