105/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xin ý kiến về việc tham gia xây dựng hồ sơ đa quốc gia “Nghề Sơn mài truyền thống”

Kính gửi: Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia
 
Ngày 16/9/2015, Tổng Cục Di sản văn hóa Hàn Quốc có thư gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cùng Hàn Quốc xây dựng hồ sơ đa quốc gia đệ trình UNESCO ghi danh Nghệ thuật sơn mài vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Qua trao đổi, phía Hàn Quốc cho biết khả năng sẽ có sự tham gia của cả Trung Quốc và Nhật Bản.
Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tham gia, hợp tác với Hàn Quốc và các nước có di sản Nghề Sơn mài truyền thống xây dựng hồ sơ đa quốc gia đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nghiên cứu, cho ý kiến đổi với khả năng tham gia xây dựng hồ sơ đa quốc gia nói trên của Việt Nam./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH, NTTT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác