1062/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức biểu diễn múa đương đại "TOUCH" của Đại sứ quán Italia (Ngày 01/4/2010)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Itaiia tại Hà Nội tổ chức chương trình múa đương đại "TOUCH" do các vũ công Italia biểu diễn

Địa điểm : Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội.

Thời gian: 20h, ngày 01 tháng 4 năm 2010

Điều 2. Về kinh phí:

- Phía Italia đài thọ mọi chi phí liên quan đến buổi diễn.

- Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật chi thù lao cho các cán bộ Trung tâm phục vụ cho đoàn tập và biểu diễn. (Trích từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên 2010 của Trung tâm) Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

-Lưu: VT- HTQT, NQA, (7)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác