1063/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Liên hoan Phim Đức tại Việt Nam 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 ban hành ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy định số 1479/VHTT-TCCB ngày 24/4/2010 của Bộ Văn hoá - Thông tin, nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy trình xử lý công vụ liên quan đến việc tổ chức “Tuần phim và những ngày phim nước ngoài tại Việt Nam",

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh phối hợp Viện Goethe Hà Nội tổ chức Liên hoan phim Đức tại Việt Nam.

-Thời gian: Từ ngày 03/5 đến 08/6/2010;

- Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Cục Điện ảnh có trách nhiệm duyệt phim trước khi trình chiếu.

Điều 2. Về kinh phí: Viện Goethe Hà Nội chịu mọi chi phí liên quan đến tổ chức liên hoan phim

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 800/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 03 năm 2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo;)

-Các sở VH,TT và DL Hà Nội, Hải Phòng;

Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ;

-Lưu: VT- HTQT TQA (8)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác