1064/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Vụ Pháp chế tổ chức các Đoàn kiểm tra của Bộ để kiểm tra việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch và việc thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật (có Kế hoạch kèm theo) tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời gian tổ chức: Quý II,III, IV năm 2010

Kinh phí tổ chức: Theo chế độ hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c)

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c)

-Lưu: VT- PC, N. Oanh (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác