1065/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức "Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam 2010"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật Quốc tế tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam 2010 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế tại Việt Nam 2010 lấy từ kinh phí thực hiện chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010.

Điều 3. Quyết định này thay cho Quyết định số 870/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 03 năm 2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-BT (để b/c)

-Lưu: VT- MTNATL, CH (13).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác