1067/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Biên soạn, in ấn và phát hành Tài liệu Hướng dẫn áp dụng các chuẩn nghiệp vụ thư viện

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để Vụ Thư viện Biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu Hướng dẫn áp dụng các chuẩn nghiệp vụ thư viện với số lượng 1000 cuốn để cung cấp cho các thư viện Việt Nam (bao gồm các thư viện công cộng, thư viện trường đại học, cao đẳng và thư viện các Bộ, ngành).

Điều 2. Kinh phí trích từ ngân sách Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Lưu: VT- HTTQT HTM.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác