1068/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo Số 1068/QĐ-BVHTTDL -

QUYẾT ĐỊNH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "80 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 309 - QĐ/ĐUK ngày 18/01/2008 của Đảng uỷ Khối các cơ quan TW về việc thành lập Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 101:KH/ĐUK ngày 26/10/2009 của Ban Tổ  chức Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu "80 năm ngày truyền thống Ngành Tổ  chức xây dựng Đảng";

Xét đề nghị của Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ  chức Cuộc thi tìm hiểu "80 năm ngày truyền thống Ngành Tổ  chức xây dựng Đảng" trong cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Kinh phí tổ chức cuộc thi trích từ nguồn kinh phí tại văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Văn phòng Đảng uỷ Bộ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-BT (để báo cáo)

-Lưu: VT- ĐU (1), L(6)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác