1068/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo góp ý kiến về Dự án Luật Quảng cáo

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Luật Quảng cáo phục vụ công tác thẩm tra hồ sơ Dự án Luật Quảng cáo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thảo góp ý kiên về Dự án Luật Quảng cáo tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm 2011, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Phạm Tuấn Khải, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ Trưởng Ban Tổ chức;

2. Ông Trần Minh Chính, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Văn hóa cơ sở- Phó trưởng Ban Tổ chức;

3. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Hàm Vụ phó thuộc Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ-Thành viên;

4. Ông Trương Hồng Dương, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ-Thành viên;

5. Bà Ninh Thị Thu Hương, Trưởng Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở- Thành viên;

6. Bà Vũ Thu Thủy, Chuyên viên Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở-Thành viên;

7. Ông Bùi Hùng Thanh, Chuyên viên Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở-Thành viên.

Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức, điều hành tốt Hội thảo và tự giải thể sau khi kết thúc Hội thảo. Thành viên Ban Tổ chức Hội thảo được đi lại bằng phương tiện máy bay.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng, Cục Văn hóa cơ sở và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

- Lưu: VT, VHCS (02), NB.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác