1069/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1069/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2013 Về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Quyết định số 46/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch”, và xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch”

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” cho 39 cá nhân thuộc tỉnh Vĩnh Long, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long và cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TĐ-KT (2), TTr.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác