106/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận địa điểm xây dựng Cơ sở kinh doanh ăn uống và dịch vụ du lịch Hòa Lượng, xã Lê Lợi, Tx. Chi Linh, tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2723/UBND-VP ngày 20/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị thỏa thuận địa điểm xây dựng Cơ sở kinh doanh ăn uống và dịch vụ du lịch Hòa Lượng của hộ kinh doanh ông Nguyễn Đức Lượng tại khu vực ngã ba An Lĩnh, xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (kèm theo Công văn số 1463/SVHTTDL-DSVH ngày 13/11/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương và hồ sơ Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất địa điểm xây dựng Cơ sở kinh doanh ăn uống và dịch vụ du lịch Hòa Lượng tại khu vực nêu trên.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương lưu ý các cơ quan chức năng:
- Hướng dẫn chủ đầu tư triển khai công trình nói trên theo đúng quy định tại Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 18/6/2010.
- Giám sát việc triển khai công trình nói trên theo thiết kế kiến trúc, vật liệu, màu sắc công trình đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Trong quá trình triển khai, nếu phát hiện di tích, di vật, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cần chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương và chủ đầu tư báo cáo ngay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có biện pháp xử lý theo quy định của Luật di sản văn hóa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- S VHTTDL tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VT, DSVH, NVC.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác