107 /TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại cuộc họp triển khai Nghị quyết 69/NQ-CP và triển khai giai đoạn 3 Đề án 30

Ngày 31 tháng 3 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã họp với Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, Vụ Pháp chế và các Tổng cục, Cục, Vụ có thủ tục hành chính về việc triển khai Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe báo cáo của Vụ Pháp chế, Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính và ý kiến đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị dự họp, Thứ trưởng Lê Khánh Hải kết luận:

Ghi nhận nỗ lực của các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt hai giai đoạn của Đề án 30. Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đây là giai đoạn 3 của Đề án 30, trong đó yêu cầu Bộ soạn thảo, sửa đổi trên 30 văn bản để sửa đổi 125 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã. Bộ đã có Quyết định số 34/QĐ-BVHTTDL giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP, nhưng đến nay việc thực hiện còn chậm so với yêu cầu của Chính phủ.

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 69/NQ-CP, đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, cá nhân và quy định của Chính phủ, thực hiện giai đoạn 3 của Đề án 30, đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính

- Tiếp tục hoàn thiện Phòng kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức kiểm soát quy định về thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

- Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung cải cách hành chính và kết quả của Đề án 30.

- Kịp thời tổ chức thống kê, công bố công khai các thủ tục hành chính mới được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ; cập nhật, duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

2. Vụ Pháp chế

- Nghiêm túc triển khai Quyết định số 34/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 01 năm 2011; chủ động phối hợp với Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP đảm bảo tiến độ và yêu cầu.

- Chủ động phát hiện và đề xuất kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP để trình Bộ trưởng báo cáo Chính phủ.

3. Các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng

- Phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế và Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ 34 văn bản đã nêu trong Nghị quyết số 69/NQ-CP đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng.

- Chủ động thực hiện thống kê, rà soát các thủ tục hành chính mới được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ, gửi về Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính để tổng hợp, trình Bộ trưởng.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

                                                                                   

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra,

   Văn phòng, Bộ phận TMCCHC;

- Lưu: VT, VP(THTT), TTH.40.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác