1071/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1071/QĐ-BVHTTDL, ngày 18 tháng 03 năm 2013 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1401/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt tổng kinh phí để thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Bộ: “Phát triển sự nghiệp văn học nghệ thuật -Thực trạng và giải pháp’’ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “ Nghiên cứu lý luận và thực tiễn việc xây dựng và pát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế’’

Chủ nhiệm đề tài: TS. Từ Mạnh Lương.

Đơn vị chủ trì nghiên cứu: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá kết quả công trình nghiên cứu theo mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ ghi trong hợp đồng đã được ký kết. Hội đồng chịu trách nhiệm về những đánh giá và kết luận của mình.

Điều 3. Kinh phí tổ chức họp Hội đồng được trích từ kinh phí sự nghiệp khoa học được cấp để thực hiện đề tài theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các thành viên Hội đồng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

TT Đặng Thị Bích Liên

-Lưu: VT, KHCNMT, ĐL.16.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác