1072/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1072/BVHTTDL-KHTC ngày 01 tháng 4 năm 2013 Về việc tổ chức thi tuyển quốc tế về ý tưởng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì.

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 21 tháng 3 năm 2013, Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam có Công văn số 51/HCTL gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức thi tuyển rộng rãi quốc tế ý tưởng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì. Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (đơn vị tổ chức lập quy hoạch) đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ để được chấp thuận cho tổ chức thi tuyển rộng rãi quốc tế ý tưởng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì trên cơ sở các văn bản sau:

- Công văn số 2013/TTg-KGVX ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Mễ Trì.

- Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 12 tháng 03 năm 2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Mễ Trì.

- Công văn số 4618/UBND-GT ngày 25 tháng 05 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cơ bản theo tờ trình số 1135/QHKT-TH ngày 20 tháng 05 năm 2009 của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội.

- Công văn số 1978/QHKT-P1 ngày 17 tháng 06 năm 2011của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội về việc phê duyệt ranh giới đất phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Mễ Trì trên cơ sở bản vẽ xác định ranh giới khu đất do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập tháng 4 năm

2011.

Đây là Dự án có quy mô lớn, đa chức năng nhưng tư vấn trong nước chưa có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này. Do vậy, để đảm bảo yêu cầu quy hoạch và xây dựng Dự án đạt hiệu quả và tiết kiệm ngân sách, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ như sau:
Cho phép Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam tổ chức thi tuyển rộng rãi quốc tế về ý tưởng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì theo nội dung các văn bản nêu trên. Kết quả thi tuyển là căn cứ để giao cho một đơn vị tư vấn trong nước lập Đồ án quy hoạch theo quy định hiện hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Phó TT Hoàng Trung Hải (để b/c);

-Bộ trưởng (để b/c);

-Văn phòng Chính phủ;

-Công ty TNHH một thành viên Trung tâm Hội

chợ Triển lãm Việt Nam

-Lưu: VT, Vụ KHTC (1), TQ 10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác