1077/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1077/QĐ-BVHTTDL, ngày 19 tháng 03 năm 2013 Về việc phê duyệt dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức ngành Du lịch’’ của Trung tâm Thông tin du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4236/2007/QĐ-BVHTTDL, ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung và đơn vị thực hiện Dự án 2-Đề án xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020;

Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch tại Công văn số 119/TCDL-TC ngày 01 tháng 02 năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức ngành Du lịch” của TT Thông tin du lịch – Tổng cục Du lịch với các nội dung như sau:

1.Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ trí thức ngành Du lịch

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin du lịch

3. Địa điểm đầu tư: Số 144 Láng Hạ, Hà Nội

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách sự nghiệp đào tạo phục vụ đề án trong dự toán NSNN năm 2013 của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Tổng mức đầu tư năm 2013: 400.000.000đ ( Bốn trăm triệu đồng)

5. Thời gian thực hiện: Năm 2013

Điều 2. Trung tâm Thông tin du lịch – Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng;

- Lưu: VT, KHTC (2), LC.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác