1078/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức bầu chọn cho Vịnh Hạ Long tại tỉnh Phú Yên

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Đìều 1. Cử các ông, (Bà) có tên sau đây của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế tổ chức tuyên truyền bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ - Phú Yên 2011.

- Ông Trịnh Ngọc Chung - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Ông Quản Văn Hải -Ủy viên Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Bà Bùi Thị Xoan - Sinh viên Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

Điều 2. Vé máy bay, công tác phí và các chi phí phục vụ bầu chọn cho Vịnh Hạ Long tại Phú Yên trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Cục Hợp tác quốc tế năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VTĐTN, QVH, 06.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác