1078/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1078/QĐ-BVHTTDL, ngày 19 tháng 03 năm 2013 Về việc tổ chức Hội chợ du lịch quy mô nhỏ trong khuôn viên tòa nhà Keangnam Landmark 72

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2013 về việc đón đoàn làm phim thuộc Kênh truyền hình KBS thực hiện Chương trình truyền hình “Dream Team cất cánh’’;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Cho phép Văn phòng Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội chợ du lịch quy mô nhỏ (Mini Travel Mart) nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch của Việt Nam và Hàn Quốc.

Thời gian: ngày 21 tháng 3 đến ngày 22 tháng 3 năm 2013.

Địa điểm: Trong khuôn viên nhà Keangnam Landmark 72, Hà Nội.

Điều 2. Giao Cục Hợp tác quốc tế và Tổng cục du lịch Việt Nam quản lý các hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, giám sát và quản lý các hoạt động biểu diễn của Chương trình ca nhạc theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên;

- Tổng cục du lịch;

-Lưu: VT, HTQT, NPL.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác