1079/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm báo chí Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BVHITDL ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức hoạt động triển lãm văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam và đưa triển lãm Việt Nam ra nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào,

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp với Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm giới thiệu báo chí Việt Nam tại Lào.

Địa điểm tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

Thời gian từ ngày 6 đến 20 tháng 4 năm 2011.

Điều 2. Về kinh phí:

- Cục Báo chí cung cấp báo và giá kệ triển lãm;

- Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu chì phí: chuẩn bị phòng triển lãm, dịch tài liệu và phiên dịch khai mạc, in giấy mời, tài liệu tuyên truyền, thù lao bảo vệ, dàn dựng triển lãm và lễ tân khai mạc (từ nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp 2010 của Trung tâm).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NBH.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác