107/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh ý tưởng – năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh ý tưởng – năm 2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh ý tưởng – năm 2012 gồm:
Ban Chỉ đạo:

1. Ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban;

2. Ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm – Thành viên;

3. Ông Vũ Quốc Khánh – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam – Thành viên.

Ban Tổ chức:

1. Ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm – Trưởng ban;

2. Bà Đoàn Thị Thu Hương – Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm – Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Phú Cường – Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm – Thành viên;
4. Bà Lưu Huyền Ngọc – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính – Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Loan – Kế toán trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Thành viên thường trực;
6. Ông Phùng Quang Luyến – Chánh Văn phòng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Thành viên;
7. Bà Chu Thu Hảo – Chuyên viên chính Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Thành viên thường trực;
8. Ông Bùi Hỏa Tiễn – Trưởng ban Sáng tác Triển lãm Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam – Thành viên;
9. Bà Tạ Vũ Thanh Ngọc – Nhân viên Phòng Nhiếp ảnh – Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Thư ký Ban Tổ chức;

10. Ông Sầm Tuấn Phong – Nhân viên Phòng Nhiếp ảnh – Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm – Thư ký Ban Tổ chức;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo chung việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh ý tưởng – năm 2012 đạt kết quả tốt, đúng kế hoạch. Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ công việc của Cuộc thi và Triển lãm Ảnh ý tưởng – năm 2012.

Điều 3. Kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chi theo quy định hiện hành, nằm trong kinh phí tổ chức Cuộc thi và Triển lãm của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, MTNATL

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác