107/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 107/QĐ-BVHTTDL, ngày 10 tháng 01 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan “Hát Văn, hát Chầu Văn ” khu vực Đồng bằng Sông Hồng năm 2013.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ công văn số 370/ SVHTTDL- PC ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc về việc đăng cai tổ chức Liên hoan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan “Hát Văn, Chầu Văn” khu vực Đồng bằng Sông Hồng năm 2013 gồm các thành viên:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Trưởng Ban;

2. Ông Phạm Văn Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Phó Trưởng ban.

3. Ông Trần Văn Quang - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc - Phó Trưởng ban;

Ban Tổ chức:

1. Ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Trưởng Ban;

2. Bà Trịnh Thị Lan - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc - P.Trưởng ban thường trực;

3. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

4. Ông Trần Duy Bình - Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

5. Bà Trần Thị Bích Huyền - Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính -Kế toán Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

6. Ông Kiều Khắc Dư - Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Nam Định - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm văn hóa các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Hồng - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Công Trung – P .Trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc - Ủy viên;

9. Ông: Nguyễn Bá Nhân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc - Ủy viên;

10. Trịnh Thị Thu Liên - Chuyên viên chính Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

11. Trương Minh Linh Giang - Chuyên viên Phòng Nghệ thuật quần chúng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban T chức có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức Liên hoan đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

-Lưu: VT, VHCS, TL.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác