107/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 107/TB-BVHTTDL ngày 14 tháng 01 năm 2014 Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại buổi làm việc với các đơn vị triển khai kế hoạch xây dựng văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014

Ngày 09 tháng 01 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã có buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ triển khai kế hoạch xây dựng văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ báo cáo kế hoạch, nội dung liên quan đến việc triển khai xây dựng văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ:

- Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng việc xây dựng các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014 được phê duyệt tại Quyết định số 4610/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tiến hành xây dựng bản tóm tắt kế hoạch xây dựng văn bản, đề án;  đăng ký họ tên, chức danh, số điện thoại của lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo xây dựng văn bản, đề án, gửi đến Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

2) Vụ Tổ chức cán bộ:

- Việc xây dựng và trình dự thảo “Nghị định về cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch” không phụ thuộc vào việc Chính phủ có ban hành Nghị định khung về vấn đề này hay không.

- Do vậy, yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định và các thủ tục liên quan, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ trong tháng 3/2014.

3) Vụ Đào tạo:

Tập trung hoàn thành dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 82/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống, dân tộc và đặc thù trong các trường văn hóa-nghệ thuật, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2014.

4) Cục Điện ảnh:

Để đảm bảo việc xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2015, yêu cầu Cục Điện ảnh tập trung xây dựng và hoàn thành dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ chế hỗ trợ đặc thù từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực cho các hãng phim nhà nước, xây dựng các cơ sở hoạt động văn hóa hiện đại giai đoạn 2014-2015 phục vụ hoạt động tuyên truyền phổ biến phim tới các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và hỗ trợ hoạt động sản xuất phim tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/7/2014.

5) Văn phòng Bộ căn cứ bản tóm tắt kế hoạch xây dựng văn bản, đề án của các đơn vị để đôn đốc, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ tại các buổi giao ban lãnh đạo hằng tuần.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các Tổng cục, Cục, Vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), NVN.25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác